SÚHRN
Zdravé starnutie môžeme pokladať za komplexný pro-ces pozostávajúci z viacerých komponentov. K nim patria predovšetkým genetické faktory, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, dobrá schopnosť adaptácie na zmenené podmienky, správna výživa a telesná aktivita. Zdravé starnutie je dosiahnuteľné. Nemohúcnosť a choroby u starších ľudí je možné posunúť do vyššieho veku, zastaviť a znížiť zdravým starnutím. Otázky 
zdravej životosprávy, prevencie chorôb, diagnostiky, rehabilitácie a v neposlednej miere ošetrovanie starých ľudí sú dôležitou súčasťou zdravotníckych činností na všetkých úrovniach. 
Kľúčové slová: staroba - kvalita života - zdravé starnutie.


SUMMARY
Healthy education can be considered a complex process consisting of several components including genetic factors, external environment effects, life style, good adaptation ability to changed conditions, healthy nutrition and physical activity. Healthy ageing is attainable. Infirmity and diseases in elederly can be postponed up to a higher age, stopped and reduced by healthy ageing. The issues of healthy life style, disease prevention, diagnostics, rehabilitation and last but not least caring for elderly represent an important part of health activities on all levels.
Key words: old age - quality of life - healthy ageing.

Healthy ageing and quality of life of seniors

Lucia JANKOVÝCHOVÁ, Mária BELOVIČOVÁ