SÚHRN
Autorka stručne charakterizuje netradičné formy terapie. Delfinoterapia je u nás netypická a takmer neznáma terapia s delfínom. Ide o zážitkovú formu spojenú s pohybovou aktivitou, ktorá pozitívne vplýva na psychiku človeka. Hirudoterapiu začleňujeme do alternatívnej časti medicíny (biomedicíny) - používanie pijavíc v liečebnom procese. Popísaná je i larvoterapia - ide o alternatívne liečenie chorôb niekoľko-milimetrovými sterilnými larvami muchy bzučivky (Lucillia sericata). Pri apiterapii sa využívajú produkty včiel, vrátane jedu.
Kľúčové slová: delfinoterapia - hirudoterapia - larvoterapia - apiterapia.


SUMMARY
The author gives a brief characteristics of non-traditional forms of therapy. Dolphinotherapy is uncommon and almost unknown in our country. It is an experience combined with physical exercise that positively affects mental state in humans. Hirudotherapy belongs to alternative medicine (biomedicine) and exploits medical leeches in therapeutical process. Larva therapy is an alternative treatment by several milimeter small sterile larvae of Lucilla sericata. Apitherapy uses bee products including bee venom..
Key words: dolphinotherapy - hirudotherapy - larva therapy - apitherapy.

Nontraditional forms of therapy

Monika MAČKINOVÁ