SÚHRN
Ošetrovateľská starostlivosť zohráva dominantnú úlohu v starostlivosti o pacientov s detskou mozgovou obrnou (DMO). Práve im je najčastejšie indikovaná hipotera-pia. V najužšom prepojení s hipoterapiou je rehabili-tačné ošetrovateľstvo. Efekty ich pôsobenia sa vzájomne potencujú. Prepojenosť ošetrovateľskej starostlivosti a hipoterapie vedie nielen k zlepšeniu kvality života pacienta s DMO, ale aj jeho rodinných vzťahov. 
Kľúčové slová: hipoterapia - ošetrovateľstvo - detská mozgová obrna.


SUMMARY
Nursing care plays a dominant role in providing nursing care for children with cerebral palsy (CP). Hippotherapy is the most frequent indicated method especially in such cases. Hippotherapy is closely linked with the rehabili-tation nursing. Interconnecting of nursing care and hippotherapy leads not only to the impoved quality of life of CP patient but to the improved relations within the patient´s family, as well. 
Key words: hippotherapy - nursing - cerebral palsy.

Nursing care in patients with cerebral palsy treated by hippotherapy