SÚHRN
Autori článku poukazujú na problém a dôležitosť kinezioterapie v indikačnej oblasti onkológia. Celosvetový trend a skúsenosti z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Národného onkologického ústavu potvrdzujú, že fyzioterapia je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej liečby. Výsledkom je zníženie počtu komplikácií a zlepšenie kvality života. Autori rozčlenili kinezioterapiu podľa jednotlivých diagnóz a na jednotlivé fázy liečby. 
Kľúčové slová: kinezioterapia - chirurgická liečba - chemoterapia - rádioterapia - paliatívna liečba - ambulantná kinezioterapia.


SUMMARY
The authors point to the problem and importance of kinesiotherapy in oncology. Worldwide trends and experiences from Physiatric-Rehabilitation Department of National Oncological Institute confirm that physiotherapy is a part of successful treatment that results in reduced number of complications and improved quality of life. The authors divided kinesiotherapy according to the individual diagnoses and different phases of treatment.
Key words: kinesiotherapy - surgical treatment - chemotherapy - radiotherapy - palliative treatment - ambulatory kinesiotherapy.

Kinesiotherapy in oncology

Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ