Ošetrovateľský obzor 3/2020Pôvodné práce
Zuzana Rybárová, Veronika Kollárová: Mimotelová membránová oxygenácia z pohľadu sestry       
Martina VALACHOVIČOVÁ, Jana PRÍBOJOVÁ: Vitamíny vo vzťahu k výžive a fajčeniu  

    
Prehľady
Klára GEBEOVÁ: Preventívny a skríningový program pri zobrazovaní prsníka        
Mária Manková: Význam nutričnej podpory u imobilných pacientov       
Helena Koňošová: Hodnotenie kvality života v ošetrovateľstve      

  


Contents

Original articles
Zuzana Rybárová, Veronika Kollárová: Extracorporeal membrane oxygenation from a nurse approach       
Martina VALACHOVIČOVÁ a Jana PRÍBOJOVÁ: The vitamins in relation to nutrition and smoking       


Orerviews
Klára GEBEOVÁ: Preventive and screening program for breast imaging       
Mária Manková: The importance of immobile patients’ nutritional support       
Helena Koňošová: Evaluation of quality of life in nursing       

Loading...