Ošetrovateľský obzor 1/2022 - obsah časopisu

Oše Obzor 1/2022Kazuistiky
Klára Gebeová, Andrej Lučenič: Využitie zobrazovacích metód v zubnom lekárstve       

Informácie
Jozef GLASA, Terézia KRČMÉRYOVÁ, Helena GLASOVÁ: Etické aspekty implementácie procesu triáže počas pandémie Covid-19: K stanovisku Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 8. 12. 2021   

   
Pôvodné práce
Jana HAVLOVÁ: Posturálna proprioreceptívna terapia       
Jana ROTTKOVÁ, Zuzana CHALACHANOVÁ: Urologické komplikácie u pacientov na jednotke dlhodobej intenzívnej starostlivosti       
Janka HRABČÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ, Andrea KOŽÍKOVÁ: Úloha pôrodnej asistentky v súvislosti s latentou fázou pôrodu        


Contents

Case reports
Klára Gebeová, Andrej Lučenič: Use of imaging methods in dentistry        

Informations
Jozef GLASA, Terézia KRČMÉRYOVÁ, Helena GLASOVÁ: Ethical aspects of the Implementation of the triage process during the Covid-19 pandemic: on the opinion of the Ethics committee of the Ministry of health of the Slovak Republic        

Original articles
Jana HAVLOVÁ: Postural Proprioreceptive therapy      
Jana ROTTKOVÁ, Zuzana CHALACHANOVÁ: Urological complications of immobile patients in the long-term intensive care unit  
Janka HRABČÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ, Andrea KOŽÍKOVÁ: The role of midwife in the contex of the latent phase of childbirth          

Loading...