Ošetrovateľský obzor 2/2022 - obsah časopisu

Oše Obzor 2/2022Spomíname
Spomíname na prof. MUDr. Máriu Huttovú, DrSc.    

Pôvodné práce
Ivett HORVÁTH, Adriana REPKOVÁ, Janka HRABČÁKOVÁ: Imidž a prestíž povolania pôrodná asistentka       
Martina VALACHOVIČOVÁ: Stravovacie návyky u študentov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave       

Kazuistiky
Táňa BULÍKOVÁ, Viliam DOBIÁŠ, Alena DUDEKOVÁ: Supraventrikulárne tachykardie a modifikovaný Valsalvov manéver        

Prehľadový referát
Marta HORŇÁKOVÁ, Mária HABALOVÁ: Inklúzia priniesla výzvy pre ošetrovateľstvo        
Jana DEBNÁROVÁ, Ľubica LIBOVÁ: Inovácie v ošetrovateľstve        


Contents

Original articles
Ivett HORVÁTH, Adriana REPKOVÁ, Janka HRABČÁKOVÁ: Image and prestige of the profession of midwife        
Martina VALACHOVIČOVÁ: Eating habits of students of the Faculty of Nursing and Professional Health Studies SZU in Bratislava        

Case report
Táňa BULÍKOVÁ, Viliam DOBIÁŠ, Alena DUDEKOVÁ: Supraventricular tachycardia and modified Valsalva manoeuvre        

Review
Marta HORŇÁKOVÁ, Mária HABALOVÁ: The inclusion called challenges for nursing        
Jana DEBNÁROVÁ, Ľubica LIBOVÁ: Innovations in nursing        

Loading...