Pokyny pre autorov - Instruction for authors

Vážení autori časopisu Ošetrovateľský obzor,

Pri príprave Vášho príspevku Vás žiadame, aby ste dodržiavali tieto pokyny, vyplývajúce z normy STN ISO 690 (01 0197).

 1. Ošetrovateľský obzor uverejňuje pôvodné práce, referáty, kazuistiky, prehľady, správy z odbornej literatúry a elektronických médií, recenzie odborných publikácií, informácie z oblasti vzdelávania a aktuálne oznámenia z ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a ďalších odborných profesií.
 2. Na uverejnenie je potrebné poslať 2x vytlačený článok v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom;  3x súhrn a kľúčové slová, prehlásenie hlavného autora, text s tabuľkami a obrázkami, kompletný text poslať na diskete, CD, DVD alebo e-mailom, napísaný v textovom editore MS Word.
 3. Článok treba písať na jednu stranu papiera, v rozsahu: pre prehľadné články najviac 12 strán, pre pôvodné práce 10 strán a kazuistiky najviac 8 strán. V úprave textu dodržať medzeru 2,5 cm od okraja, riadkovanie 1,5. Odporúčaný počet znakov na 1 stranu je 1800. Text neumiestňovať do stredu strany (neodsadzovať, necentrovať), slová na konci riadka nedeliť. Celý text napísať štandardným typom písma, na zvýraznenie použiť italik (kurzívu) alebo tučné písmo. Nepoužívať vysoké, široké a podčiarknuté písmo. Horné a dolné indexy v texte písať. Používať len oblé zátvorky. Článok písať stručne, štylisticky a jazykovo správne. Text a dokladový materiál musí zodpovedať pravidlám slovenského pravopisu. Latinské a cudzie slová, ak sú udomácnené, písať podľa pravidiel slovenského pravopisu a slovníka cudzích slov, inak slová písať pôvodným (latinským, anglickým a i.) pravopisom. Skratky pri prvom použití riadne vysvetliť celým textom. Skratky nepoužívať v nadpisoch statí, v nadpisoch tabuliek, grafov a na začiatku a konci vety. Tabuľky a grafy z Wordu a Exelu vkladať do textu, obrázky, náčrty nevkladať do textu, písať a vyhotoviť osobitne, ako samostatný súbor. Názovy tabuliek a grafov umiestniť nad tabuľku/graf, vysvetlivky pod tabuľku/graf.  Pri obrázkoch a fotografiách na papieri označiť na zadnej strane číslo prílohy, meno autora, názov práce a vrch obrázku označiť šípkou. V texte  uviesť umiestnenie prílohy. Dokladový materiál nespínať, dávať do osobitnej obálky. Text, ktorý nebude spĺňať uvedené náležitosti, redakcia vráti autorovi.
 4. Súhrn obsahuje mená autorov, názov práce a jeho vlastný rozsah nemá presahovať 15 riadkov. Ak ide o prehľadný článok, súhrn má obsahovať najdôležitejšie poznatky uvedené v referáte. Ak ide o pôvodnú prácu, vyžaduje sa štruktúrovaný súhrn s piatimi časťami. Východisko: Stručne (2 – 3 vety) uviesť poznatky, prípadne ich nedostatok, z ktorých autori vychádzali pri koncepcii práce. Súbor: Presne, číselnými hodnotami charakterizovať výberový a kontrolný súbor. Metódy: Výstižne definovať použité metódy a postupy. Výsledky: Uviesť najdôležitejšie číselné výsledky, rozptyl štatistických hodnôt v konfrontácii s literatúrou. Záver: Uviesť nové poznatky, ktoré práca priniesla a ich význam pre prax alebo rozvoj vedy. Na záver súhrnu uviesť kľúčové slová v osobitnom riadku.
 5. Titulný list obsahuje názov práce, celé mená a priezviská všetkých autorov, úplné názvy ich pracovísk. Text má mať rozčlenenie podľa typu príspevku. Pôvodná práca pozostáva z častí: 1. Úvod. 2. Súbor a metódy. 3. Výsledky. 4. Diskusia. 5. Záver. Prehľadný článok má členenie podľa uváženia autora.
 6. Prehlásenie hlavného autora o tom, že prácu neposlal na uverejnenie v inom časopise, musí obsahovať celé meno a priezvisko hlavného autora, rodne číslo, číslo telefónu a faxu, adresu e-mailu a adresu pre korešpondenciu a imprimatur vedúceho pracoviska.
 7. Redakcia si vyhradzuje právo na menšie štylistické úpravy príspevkov bez dohovoru s autorom.
 8. Práce uverejnené v Ošetrovateľskom obzore nehonorujeme.
 9. Literatúra: Citované práce, na ktoré sa autor v texte odvoláva, sa číslujú v chronologickom poradí, v akom sú uvedené v texte (nie v abecednom poradí), uvedením poradového čísla citovaného prameňa v zátvorke na konci vety alebo odseku. Uvádzajú sa všetci autori (nie et al.). Odporúča sa nepresiahnuť 25 citácií a dať prednosť citáciám z časopisu Ošetrovateľský obzor a citáciám z posledných 5 – 7 rokov.
 10. Citácie: Redakcia neprijíma práce bez citácie dokladovanej literatúry alebo s neúplnou citáciou, ako je ...literatúra u autora a pod.
Citácie z knihy:
 • Priezvisko autora (veľkými písmenami), čiarka, iniciálka mena, bodka, dvojbodka, názov knihy písaný italikom, bodka, poradie vydania, bodka, miesto vydania, dvojbodka, vydavateľ, čiarka, rok vydania, čiarka, lokalizácia v texte (strana od – do) alebo celkový počet strán, bodka.
 • Príklad: KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.: Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 1996, s. 544 – 593 (alebo 1474 s.).
 • Údaje o časti knižnej publikácie:
 • Príklad: ŽIAKOVÁ, K.: Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich. V: NEMČEKOVÁ, M. a i.: Práva pacientov. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2000, s. 145-206.
 • Citovanie zborníka:
 • Príklad: VIŠŇOVSKÝ, E. (ed.): Rozumieme ľudskej komunikácii? 1. vyd. Bratislava: Veda, 1995, s. 53 – 60. Ak je viac ako jeden vydavateľ, zostavovateľ a pod., uvedie sa prvý v poradí a v zátvorke skratka editors (ed.).
Citovanie článku v časopise:
 • Priezvisko autora (veľkými písmenami), čiarka, iniciálka osobného mena, bodka, dvojbodka, názov článku, bodka, názov časopisu písaný v medzinárodnej skratke italikom, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo, čiarka, strana od – do, bodka.
 • Príklad: GAŽIOVÁ, M.: Syndróm vyhorenia u sestier. Sestra, 3,2004, č. 3, s. 44 – 45.