Syndróm suchého oka pri farmakologickej ličebe glaukómu

SÚHRN
Východiská: Syndróm suchého oka je charakterizovaný očnými symptómami a zmenou očného povrchu, ktoré sú vyvolané nestabilitou slzného filmu. Zisťovali sme, informovanosť a spokojnosť pacintov pri farmakologic-kej liečbe glaukómu.
Súbor a metódy: Anonymným dotazníkom bolo oslovených 60 klientov v očnej ambulancii. 
Výsledky: Zistili sme, že 60% opýtaných pacientov má veľký záujem o informácie o svojom ochorení. Len 33,3 % vedelo správne charakterizivať glaukóm. Takmer všetci (98,3%) vyjadrili spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou v očnej ambulancii.
Záver: Odporúčame vypracovať pre pacientov postupy správania sa a riešenia problémov pred prvým vyšetre-ním, pred kontrolným vyšetrením, medzi vyšetreniami (ako si počínať doma) a kedy treba vyhľadať očného lekára. 
Klúčové slová: syndróm suchého oka - glaukóm - nefarmakologickáliečba - očné oddelenie.


SUMMARY
Introduction: Dry eye syndrome is characterized by ocular symptoms and changes of ocular surface caused by instable tear film. The degree of informedness and satisfaction of patients in pharmacological treatment of glaucoma was investigated.
Patients and methods: An anonymous questionnaire addressed 60 clients of ophthalmological outpatient departments.
Results: We found that 60 % of the addressed patients were interested in the information about their diseases. Only 33 % could correctly characterize glaucoma. Almost all patients (98,3 %) were satisfied with health care delivered in ophthalmological outpatient department.
Conclusion:
We suggest to work out the recommendations for patients how to behave prior to first examination, prior to check-ups, in the interval between two check-ups, at home and in which cases it is necessary to seek an ophthalmo-logist´s help.
Key words: dry eye syndrome - glaucoma - non-pharma-cological treatment - ophthalmological department.

Syndrome of dry eye in pharmacological treatment of glaucoma

Lenka BARTEKOVÁ