Úloha sestier v prevencii akútneho infarktu myokardu

SÚHRN
V súlade s celosvetovým trendom rozvoja zdravotníctva je v ošetrovateľstve zdôrazňovaná požiadavka aktívneho prístupu k chorým, rozvíjanie tímovej práce, dosiahnutie kvality starostlivosti o chorých, účasť sestier na vedeckých výskumoch a na zavádzaní najnovších poznatkov do praxe. Jednou z aktuálnych úloh sestier je aktívne pôsobenie v oblasti prevencie. Autorky opi-sujú požiadavky na účasť sestier v edukačných programoch chorých s akútnym infarktom myokardu, význam a formy edukácie u nich.
Kľúčové slová: prevencia - akútny infarkt myokardu - edukácia - sestry v prevencii.


SUMMARY
Nursing emphasizes the requirement of active approach towards patients, developing of team work, attainment of quality of care for the ill, participation of nurses in scientific research and initiation of the latest knowledge in practice within global trends of health care development. One of the current roles of nurses is their active participation in the area of prevention. The authors describe the requirements put on nurses to take part in educational programmes of patients with acute myocardial infarction as well as significance and forms of education.
Key words: prevention - acute myocardial infarction - education - nurses in prevention.

The role of nurse in the prevention of acute myocardial infarction

Ivana TOMKOVÁ, Dagmar KOMAČEKOVÁ