Ošetrovanie suicidálneho pacienta

SÚHRN
Sestra pri svojej práci často prichádza do kontaktu s pacientmi nachádzajúcimi sa v určitej "životnej 
kríze", ktorá môže vyústiť do samovražedných myšlie-nok. Rozpoznávanie signálov blížiaceho sa samo-vražedného konania u pacienta či už s psychickou alebo somatickou chorobou by malo byť súčasťou ošetro-vateľskej praxe. Uvedený je prehľad rizikových faktorov samovraždy, jej obvyklý priebeh, spôsoby hodnotenia suicidality u pacienta a analyzované správne i nepro-duktívne ošetrovateľské postoje. Ku komplexnosti ošetrovateľského procesu patrí i náležitá edukácia poskytnutá suicidálnemu pacientovi a jeho príbuzným pri prepustení z hospitalizácie. Zdôraznená je dôležitosť správne načasovaného uvoľnenia suicidálneho pacienta z terapeutickej závislosti od sestry a potreba poskytnutia emočnej podpory sestre pri takejto namáhavej práci formou supervízie. 
Kľúčové slová: suicídium - suicidálny pacient - suicidálne riziko - suicidálny vývoj.


SUMMARY
In her everyday routine, a nurse often encounters patients being in a certain "life crisis" that may lead to suicidal tendencies. The recognition of the signals of imminent suicidal ideation in patients with either psychic or physical diseases, should therefore become an inevitable part of nursing practice. Suicidal tendencies can be recognized and in most cases even prevented, if their manifestations are identified early and nurses react properly. The ability of sensitive approach has to be continuously developed and improved. The paper overviews the risk factors of suicide with its common course, describes the ways of the evaluation of suicidality in patients and analyzes productive and nonproductive nursing attitudes towards these patients. On discharge from hospital, adequate education of the suicidal patient and his/her relatives, is a part of complex nursing process. The conclusion of the paper emphasises the importance of proper timing of withdrawal of therapeutical dependence between the patient and the nurse. The necessity of supervision providing support for nurses in this demanding duty, is underlined.
Key words: suicide - suicidal patient - suicidal risk - suicidal development.

Caring for suicidal patient

Andrea ČERŇANOVÁ