Kvalita života a zdravie

SÚHRN
Kvalita života a jej vplyv na zdravie jedincov a skupín je v súčasnosti v centre pozornosti spoločnosti, ale aj zdravotníckych pracovníkov. V príspevku približujeme názory na kvalitu života, na dimenzie kvality života a vplyv kvality života na zdravie a naopak.
Kľúčové slová: kvalita života - dimenzie kvality života - kvalita života a zdravie.


SUMMARY
The quality of life and its effect upon the life of individuals and groups is the current focus of the society and health care workers. The paper deals with the opinions on the quality of life and its dimensions as well as its effect on health and vice versa.
Key words: quality of life - dimensions of quality of life - quality of life and health

The quality of life and health

Eva MUSILOVÁ