Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 3/2009

PÔVODNÉ PRÁCE

 • Lenka BARTEKOVÁ: Syndróm suchého oka pri farmakologickej liečbe glaukómu

PREHĽADY

 • Ivana TOMKOVÁ, Dagmar KOMAČEKOVÁ: Úloha sestier v prevencii akútneho infarktu myokardu
 • Andrea ČERŇANOVÁ: Ošetrovanie suicidálneho pacienta
 • Eva MUSILOVÁ: Kvalita života a zdravie
 • Lucia JANKOVÝCHOVÁ, Mária BELOVIČOVÁ: Zdravé starnutie a kvalita života seniorov
 • Monika MAČKINOVÁ: Netradičné formy terapie
 • Karol HORNÁČEK, Zuzana SYSLOVÁ, Iveta GREŽĎOVÁ: Ošetrovateľská starostlivosť u pacientov s detskou mozgovou obrnou liečených hipoterapiou
 • Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ: Kinezioterapia v onkológii
 • Jana HAVLOVÁ: Riziko využitia fyzikálnych podnetov v rehabilitačnej starostlivosti u seniorov

INFORMÁCIE

 • Monika MAČKINOVÁ: Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre výkon vybraných pracovných činností v zariadeniach sociálnych služieb
 • Robert VLČEK, Irena BELOHORSKÁ: Zmeny pohlavia, kastrácie a sterilizácie
 • Miroslava ZAUJECOVÁ: Zodpovednosť za nechcené dieťa a nechcený život

CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

 • Lenka BARTEKOVÁ: Syndrome of dry eye in pharmacological treatment of glaucoma

OVERVIEWS

 • Ivana TOMKOVÁ, Dagmar KOMAČEKOVÁ: The role of nurse in the prevention of acute myocardial infarction
 • Andrea ČERŇANOVÁ: Caring for suicidal patient
 • Eva MUSILOVÁ: The quality of life and health
 • Lucia JANKOVÝCHOVÁ, Mária BELOVIČOVÁ: Healthy ageing and quality of life of seniors
 • Monika MAČKINOVÁ: Nontraditional forms of therapy
 • Karol HORNÁČEK, Zuzana SYSLOVÁ, Iveta GREŽĎOVÁ: Nursing care in patients with cerebral palsy treated by hippotherapy
 • Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ: Kinesiotherapy in oncology
 • Jana HAVLOVÁ: The risk of using physical factors in rehabilitation care for seniors

ANNOUNCEMENTS

 • Monika MAČKINOVÁ: Qualification prerequisites and qualification requirements for performance of selected working activities in social care facilities
 • Robert VLČEK, Irena BELOHORSKÁ: Responsibility for unwanted child and unwanted life
 • Miroslava ZAUJECOVÁ: Changes of sex, castration and sterilization

  

Loading...