PÔVODNÉ PRÁCE

 • Zlatica PLUHÁROVÁ, Edita KOLLÁROVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Marta POLÁKOVÁ: Možnosti využitia kinezioterapie počas tehotnosti a v šestonedelí

PREHĽADY

 • Helena KOŇOŠOVÁ, Zuzana HLAVIENKOVÁ: Ošetrovateľské diagnózy NANDA 2007 - 2008
 • Zdeňka MÁCHOVÁ, Mária BELOVIČOVÁ: Specifika péče o pacienty před a po transplantaci ledviny
 • Anna HERIANOVÁ: Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s cystickou fibrózou v komunite
 • Monika NAĎOVÁ, Anna LITTVOVÁ: Skríningové vyšetrenia novorodencov
 • Monika MAČKINOVÁ, Eva MUSILOVÁ: Preterapia
 • Jana HAVLOVÁ: Riziko využitia fyzikálnych podnetov v rehabilitačnej starostlivosti u seniorov

KAZUISTIKY

 • Marta VAVERČÁKOVÁ, Jana KEKETIOVÁ: Choré dieťa v podmienkach detského domova

INFORMÁCIE

 • Monika MAČKINOVÁ: Sociálny podnik
 • Robert VLČEK: Právna úprava osobnostného práva z pohľadu historického vývoja
 • Robert VLČEK, Irena BELOHORSKÁ: Právo na telesnú integritu ako súčasť osobnostného práva v zdravotníctve

CONTENT
ORIGINAL ARTICLE

 • Zlatica PLUHÁROVÁ, Edita KOLLÁROVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Marta POLÁKOVÁ: Modes of exploitation of kinesiotherapy during pregnancy and puerperium

OVERVIEWS

 • Helena KOŇOŠOVÁ, Zuzana HLAVIENKOVÁ: Complemented nursing diagnoses - NANDA 2007 - 2008
 • Zdeňka MÁCHOVÁ, Mária BELOVIČOVÁ: Specificities of pre-operative and post-operative care for kidney transplant
 • Anna HERIANOVÁ: Nursing care for child with cystic fibrosis in the community
 • Monika NAĎOVÁ, Anna LITTVOVÁ: Screening examinations of newborn
 • Monika MAČKINOVÁ, Eva MUSILOVÁ: Pre-therapy
 • Jana HAVLOVÁ: The risk of using physical factors in rehabilitation care for seniors

KAZUISTICS

 • Marta VAVERČÁKOVÁ, Jana KEKETIOVÁ: Ill child living in children´s home

ANNOUNCEMENTS

 • Social enterprise
 • Legal amendment of personality right from the aspect of historical development Right for physical integrity as a part of personality right in health care

  

Loading...