SÚHRN
Východiská: Kinezioterapia s využitím dostupných metodík je neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti o ženu aj v tehotnosti a v šestonedelí. Je jednou zo zložiek psychofyzickej prípravy na pôrod a jej cieľom je udržať fyzickú a duševnú kondíciu.
Súbor a metódy: Vhodnosť a dôležitosť cvičenia v období tehotenstva a po pôrode sme si overili dotazníkom. Oslovili sme 120 tehotných žien, ženy po pôrode v gynekologických ambulanciách a vo fitnes centrách. Cieľom bolo zistiť, či ženy vedia o dôležitosti kinezioterapie v tehotnosti a v šestonedelí.
Výsledky: Ženy sú informované o možnostiach a vý-zname cvičenia počas tehotnosti a šestonedelia.
Záver: Navrhujeme propagovať cvičenie žien, nielen počas tehotnosti a šestonedelia, ale aj ako prevenciu vzniku inkontinencie v priebehu celého života.
Kľúčové slová: tehotnosť - pôrod - šestonedelie - metodiky fyzioterapie - kinezioterapia.

SUMMARY
Introduction: Kinesiotherapy with the exploitation of available methods is an inseparable part of health care for woman both in pregnancy and puerperium. It is one of the components of psychophysical training for labour with the aim to maintain physical and mental condition.
Patients and methods: The suitability and importance of exercise during pregnancy and after delivery were verified by a questionnaire. 120 pregnant women, women after delivery in gyneocologic outpatient clinics/ departments and in Fitness centres were addressed. The aim was to find their extent of knowledge about the importance of kinesiotherapy in pregnancy and puerperium.
Patients and methods: Women are informed about the possibilities and significance of exercise during pregnancy and puerperium.
Conclusion: We suggest to promote exercising of women not only during pregnancy and puerperium but also as prevention of incontinence that may develop during the course of life.
Key words: pregnancy - delivery - puerperium - methods of physiotherapy - kinesiotherapy.

Modes of exploitation of kinesiotherapy during pregnancy and puerperium

Zlatica PLUHÁROVÁ, Edita KOLLÁROVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Marta POLÁKOVÁ